Status prawny

Status prawny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie.
Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.
Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowią:

 

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U.Nr 223, poz.1869 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 228, poz.1492 z 2010r.).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni   psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.199).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r.  Nr 173, poz.1072).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r., poz.1157).
  7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013 r., poz.1257)
  8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z    2013 r. poz.532).
  9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267).
 


Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2012-02-14 08:43:47 | Data modyfikacji: 2015-10-02 10:22:06.
Data wprowadzenia: 2012-02-14 08:43:47
Data modyfikacji: 2015-10-02 10:22:06
Opublikowane przez: Emil Madejski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
ul. Al. Wł. Sikorskiego 8A
26-900 Kozienice
Dyrektor
mgr Ewa Jarosz
Kontakt:
Tel: (48) 614-89-36
Fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl